[Big League Options] New Trade Alert for MU: Buy To Open 1.00 MU APR 2020…